Меню KDT

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных товариществ

"Микрокредит беру туралы шартты жасасу тәртібін, оның ішінде шарттың мазмұнына, ресімделуіне және микрокредиттің толық құны (микрокредит бойынша артық төленетін сома, микрокредит мәні) туралы ақпаратты қамтитын оның бірінші бетіне, микрокредит беру туралы шарттың міндетті шарттарына қойылатын талаптарды, сондай-ақ микрокредитті өтеу кестесінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 232 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232 "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита" Просмотр Скачать
"Микрокредит беру туралы шарттың талаптарына өзгерістерді қарау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 16 шiлдедегi № 82 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 16 июля 2021 года № 82 "Об утверждении Правил рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита" Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 35 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» Просмотр Скачать
"Микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларын, микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 23 қарашадағы № 108 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 27 сәуірдегі № 13 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года № 13 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им" Просмотр Скачать
Қаржы ұйымы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды бекітілуі туралы хабардар ететін қаржы өнімдерінің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 136 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 136 "Об утверждении Перечня финансовых продуктов, об утверждении которых финансовая организация уведомляет уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций" Просмотр Скачать
Қаржы ұйымдарының қаржы өнімдерін бекітуі туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды хабардар ету қағидаларын, сондай-ақ хабарламаға қоса берілетін құжаттардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 137 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 137 "Об утверждении Правил уведомления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об утверждении финансовых продуктов финансовыми организациями, а также перечня документов, прилагаемых к уведомлению" Просмотр Скачать
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығы Просмотр Скачать
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" Просмотр Скачать
Микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақының шекті мәнін белгілеу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 қарашадағы № 209 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 209 "Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита" Просмотр Скачать
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым қарыз алушысының борыштық жүктемесінің коэффициентін есептеу қағидаларын және шекті мәнін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 215 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 215 "Об утверждении Правил расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность" Просмотр Скачать
Пруденциялық нормативтердi және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi, оларды есептеу әдістемесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 14 қарашадағы № 192 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 192 "Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов" Просмотр Скачать
Ақпарат берушiлердiң кредиттiк бюроларға ақпарат беру тәртiбiнiң шарттары мен ең төмен талаптарын, Кредиттiк тарих субъектiлерiнiң өздерi туралы ақпаратты кредиттiк бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келiсiмiн ресiмдеу, кредиттік бюродан кредиттiк есептi беруге келiсiмiн ресімдеу қағидаларын, сондай-ақ Кредиттiк есептi берудiң қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 53 қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 "Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета" Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР ҰБ басқармасының қаулысы Просмотр Скачать
Постановление правления НБ РК о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 бұйрығы "Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Просмотр Скачать
Постановление Правления НБ РК от 28 января 2016 года № 41 Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями Просмотр Скачать
Микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларын, микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 23 қарашадағы № 108 қаулысы Просмотр Скачать
Правила лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 Просмотр Скачать
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 477 бұйрығы Просмотр Скачать
Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 477 "О некоторых мерах по реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" Просмотр Скачать
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 477 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 252 бұйрығы Просмотр Скачать